Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Voetverzorging Miriam, medisch pedicure

Voor mijn praktijk gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat ik in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • 

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de door mij geleverde diensten
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Uw gegevens niet ongevraagd doorgeef aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is
 • 
Uw persoonsgegevens kunnen alleen gedeeld worden met derden indien u daar schriftelijk
toestemming voor geeft
 • U heeft het recht om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren


Verwerking van klanten of leveranciers


 • Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetverzorging Miriam verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Administratieve doeleinden, een klantenkaart / agenda / factuur
 • Communicatie over de opdracht, om de dienstverlening goed en adequaat te kunnen uitvoeren
 • 
Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst inzake voetverzorging

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetverzorging Miriam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • 

Voor -en achternaam
 • Adres
 • 
Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • 
Geslacht
 • E-mailadres
 • BSN gegevens over gezondheid t.b.v. uitvoering veilige voetzorg
 • Medicatie o.a. gebruik bloedverdunners t.b.v. uitvoering veilige voetzorg
 • Gegevens mantelzorger (indien van toepassing)

Beveiliging

Er zijn door Voetverzorging Miriam passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, door de volgende
maatregelen:

 • Klantgegevens zijn opgeslagen op een beveiligde computer
 • 
Informatiemail naar andere zorgverleners via beveiligde mail
 • Declaratie podotherapeut, via beveiligd programma ProVoet zorg

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Binnen de EU


Door Voetverzorging Miriam worden geen persoonsgegevens aan partijen doorgegeven welke
 gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen


Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) opgeslagen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens


U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerkingsapparatuur uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Logischerwijs kan Voetverzorging Miriam u vragen zich te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Voetverzorging Miriam. Komen wij er niet uit, wat natuurlijk erg vervelend is, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudend autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.

Voetverzorging Miriam, medisch pedicure
Miriam Baltus
Molenweg 6
1911 BS Uitgeest
06- 37204386
Miriam.baltus@icloud.com

 

Voetverzorging Miriam

Schevelstraat 3
1911 CK Uitgeest

Miriam Baltus
06 37204386
info@voetverzorgingmiriam.nl

 

Privacy- en cookieverklaring